តូចចិត្តមិត្តប្រុសសំបែកមានសង្សារថ្មីគ្មានវិធីដោះស្រាយយុវតីស្រស់ស្អាតជាកូនចៅចិនម្នាក់សំរេចចិត្តចងកសំលាប់ខ្លួនចោលគ្រួសារគ្មានអាណិត