សូមជួយស៊ែរផង មិនទាន់រកបងប្អូនឃើញនៅឡើយទេ!! ប្រទះឃើញយុវតីត្រូវឃាតករសំលាប់រួចច្រកបេយកមកទំលាក់ចោលនៅដីឡូមួយកន្លែង