ឃាតកម្មយ៉ាងសាហាវ!! ប្តីតាមទាន់ប្រពន្ធកំពង់រួមរក្សជាមួយសាហាយក្នុងបន្ទប់ជួលទ្រាំមិនបានចាក់សំលាប់ទាំងពិរនាក់ស្លាប់ភ្លាមគួរអោយរន្ធត់