ជំលោះដណ្តើមស្រីស្នេហ៍គ្នាបុរសម្នាក់ត្រូវគូរជំលោះចាក់មួយកាំបិតចំភ្នែកលិចមួយកាំបិតគួអោយរន្ធត់