កំហឹងមហាជនចាប់បុរសជាជនចាប់រំលោភក្មេងស្រីមិនទាន់គ្រប់អាយុម្នាក់វាយធ្វើទារណ្ឌកម្មហើយដុតសំលាប់ទាំងរស់