ដោយសារវិបត្តិគ្រួសារធ្ងន់ធ្ងរប្តីមានប្រពន្ធថ្មីស្ត្រីគិតខ្លីចងកសំលាប់ខ្លួនជាមួយកូនក្នុងពេលតែមួយមើលហើយអណោចអធមបំផុត